REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MANDALARANI.PL

 

z dnia 01.03.2023 roku

Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego www.desamodern.pl stanowi integralną część umów sprzedaży towarów oferowanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.mandalarani.pl oraz zbiór zasad i warunków korzystania ze Sklepu internetowego www.mandalarani.pl. Akceptacja niniejszego regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia konta klienta, świadczenia usług drogą elektroniczną i/lub w celu zawarcia umowy sprzedaży.

§ 1. WŁAŚCICIEL SKLEPU INTERNETOWEGO DESA MODERN

Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.desamodern.pl prowadzony jest przez Sonus Project Spółka Z.O.O. z siedzibą w Warszawie (02-765) przy Al. Wilanowskiej, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000798522, REGON: 384088610, NIP: 5213873298, adres poczty elektronicznej: paulina@mandalarani.pl, nr telefonu: +48 695438831 (opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika właściwego operatora).

§ 2. DEFINICJE

Poniższe terminy pisane wielką literą otrzymują następujące znaczenie:

  1. BOK – Biuro Obsługi Klienta zajmuje się obsługą Klientów oraz udzielaniem informacji dotyczących wszelkich aspektów działalności Sklepu Internetowego – kontakt z BOK jest możliwy pod wskazanymi numerami telefonów i adresami e-mail, (koszt połączenia z Biurem Obsługi Klienta – opłata jak za połączenie standardowe – wg cennika właściwego operatora).
  2. CENA – cena sprzedaży Obiektu określona w złotych polskich lub w innej walucie zawierająca wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła, etc. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
  3. Sonus Project  – Sonus Project Spółka Z.O.O. z siedzibą w Warszawie (02-765) przy Al. Wilanowskiej, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000798522, REGON: 384088610, NIP: 5213873298
  4. DZIEŃ ROBOCZY – każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  5. HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny dla dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta. Hasło jest ustalane samodzielnie podczas tworzenia Konta i wymaga dwukrotnego powtórzenia Hasła. Klient jest uprawniony do nielimitowanej zmiany Hasła. W celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Konta, Klient jest zobowiązany do nieudostępniania go osobom trzecim.
  6. KLIENT- osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych i/lub ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; W przypadku gdy Klientem jest osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, zobowiązuje się ona uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy o Świadczenie Usług/Umowy Sprzedaży oraz okazać taką zgodę na każde żądanie, przy czym co do zasady Umowy Sprzedaży zawierane w ramach Sklepu Internetowego mają charakter umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.
  7. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.).
  8. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (Loginem) i Hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sonus Project,
   w ramach którego Klient może korzystać z wybranych funkcjonalności Sklepu Internetowego wskazanych w Regulaminie.
  9. LOGIN – adres e-mail Klienta podany w ramach Sklepu Internetowego podczas tworzenia Konta.
  10. NEWSLETTER — usługa bezpłatnej informacji handlowej otrzymywanej drogą elektroniczną, świadczona przez Sonus Project na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  11. POD – Punkt odbioru osobistego Obiektów. Punkty odbioru osobistego są zlokalizowane w Warszawie, w galeriach Sonus Project.
  12. OBIEKT – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie Internetowym będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sonus Project, za zapłatą Ceny.
  13. REGULAMIN/UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG – niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług udostępnianych przez Sonus Project za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów, w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin wraz z załącznikami jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
  14. SKLEP INTERNETOWY – prowadzona i administrowana przez Sonus Project elektroniczna platforma umożliwiająca składanie Zamówień przez Klienta oraz świadczenie usług udostępnianych przez Sonus Project, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna pod adresem internetowym: www.mandalarani.pl
  15. TREŚĆ/TREŚCI – elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Obiektach, zdjęcia Obiektów, filmy promocyjne, opisy) w tym utwory w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.) oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są rozpowszechniane w ramach Sklepu Internetowego przez odpowiednio Sonus Project albo kontrahentów Sonus Project.
  16. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa zawierana pomiędzy Sonus Project i Klientem, której przedmiotem jest sprzedaż przez Sonus Project Obiektu za zapłatą Ceny oraz kosztów wysyłki (jeżeli dotyczy), na zasadach określonych w Regulaminie. Umowa Sprzedaży jest zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, po akceptacji Zamówienia przez Sonus Project. Umowa Sprzedaży określa w szczególności Obiekt, jego główne cechy, Cenę, koszty wysyłki oraz inne istotne warunki. Każdy Obiekt jest przedmiotem odrębnej Umowy Sprzedaży.
  17. USŁUGA ELEKTRONICZNA – świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344), przez Sonus Project na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zgodnie z Umową o Świadczenie Usług. W zakresie, w jakim usługi są świadczone przez podmioty współpracujące ze Sonus Project, odpowiednie postanowienia dotyczące zasad korzystania z tych usług znajdują się w regulaminach dotyczących świadczenia usług przez te podmioty.
  18. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287).
  19. WYMAGANIA TECHNICZNE – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sonus Project, w tym zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub zawarcia Umowy Sprzedaży, tj.: urządzenie multimedialne zapewniające możliwość wprowadzenia tekstu z dostępem do Internetu o przepustowości co najmniej 256 kbit/s; dostęp do aktywnego konta poczty elektronicznej; przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 11.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 66.0. i wyższej, Mozilla Firefox w wersji 60.0 i wyższej, Opera w wersji 53.0 i wyższej lub Safari w wersji 5.0 i wyższej; przeglądarki wymagają włączonej obsługi języka Javascript oraz możliwości zapisu plików Cookies; Sklep internetowy jest zoptymalizowany dla minimalnej rozdzielczości ekranu 360 x 640 pikseli.
  20. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające Obiekt, co do którego Klient składa ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży oraz dane Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży.

§ 3. ZASADY I WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sonus Project następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia. Sonus Project umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego w następujący sposób:

 • 1.1
 1. Klient dodaje wybrany/e Obiekt/y do Koszyka,
 2. 2. Klient posiadający Konto potwierdza w formularzu zamówienia aktualność danych koniecznych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. W każdym przypadku podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Klienta może uniemożliwić realizację Umowy. W formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta:
 3. imię i nazwisko,
 4. adres, na który składa się ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj,
 5. adres poczty elektronicznej,
 6. numer telefonu kontaktowego,
 7. miejsce i sposób dostawy Obiektu/ów,
 8. sposób płatności,
 9. w wypadku żądania wystawienia faktury VAT niezbędne jest także podanie firmy oraz numeru NIP.
 10. Klient wybiera jeden z udostępnianych przez Sonus Project sposobów dostawy.
 11. Klient wybiera sposób zapłaty Ceny i ewentualnych pozostałych kosztów, w szczególności kosztów dostawy.
 12. Klient przesyła Sonus Project Zamówienie (składa ofertę) za pomocą udostępnionej w tym celu funkcjonalności Sklepu Internetowego (przycisk: „Przejdź do kasy”). W przypadku Klienta, który nie posiada Konta i nie akceptował wcześniej Regulaminu, wymagana jest założenie Konta.2

2. Możliwe aktualne sposoby płatności określone są w Sklepie Internetowym w zakładce „Metody płatności” oraz każdorazowo na podstronie danego Obiektu, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. Dostępne sposoby płatności mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposobu dostawy lub Obiektu.

3. Odbiór osobisty Obiektów w POD jest możliwy wyłącznie w przypadku udostępnienia takiej opcji na podstronie danego Obiektu lub w trakcie składania Zamówienia.

4. W ramach rozwoju dostępnych w Sklepie Internetowym Obiektów lub usług, Sonus Project może wprowadzić obowiązek podania w treści formularza Zamówienia lub w innym właściwym miejscu, innych informacji i danych osobowych dotyczących Klienta, niezbędnych z uwagi na specyfikę Obiektu lub usługi, np. w przypadku nabycia zabytku w rozumieniu art. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 282 z późn. zm.) o wartości przekraczającej 10.000,- zł.

5. Po otrzymaniu Zamówienia Sonus Project niezwłocznie wysyła do Klienta automatyczną wiadomość na podany przez Klienta adres e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i informacją o rozpoczęciu jego weryfikacji.

6. Sonus Project po zweryfikowaniu Zamówienia, niezwłocznie wysyła do Klienta na podany adres e-mail wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia jednej lub kilku poszczególnych ofert na Obiekty, złożonych w ramach Zamówienia i potwierdzeniem zawarcia Umowy Sprzedaży (akceptacja Zamówienia w zakresie Obiektów wskazanych w wiadomości).

7. W przypadku braku możliwości przyjęcia co najmniej jednej z poszczególnych ofert na Obiekty złożonych w ramach Zamówienia, Sonus Project przesyła wiadomość o nie przyjęciu danych ofert na Obiekty, złożonych w ramach Zamówienia. Taki przypadek może zajść w szczególności:

 • 7.1
 1. niedokonania zapłaty Ceny przez Klienta, jeżeli Klient wybrał jedną z metod płatności z góry,
 2. naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Klienta,
 3. braku dostępności danego Obiektu.

8. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia ofert(y) tj. otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 6 powyżej w zakresie wskazanych w niej Obiektów. Sonus Project przesyła Klientowi potwierdzenie warunków Umowy na podany przez Klienta adres e-mail.

9. Sonus Project dąży do zapewnienia dostępności Obiektów oraz realizacji Umowy Sprzedaży.
W przypadku braku możliwości spełnienia świadczenia oraz w innych sytuacjach określonych przepisami prawa, mogą mieć zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, w szczególności dotyczące niemożliwości świadczenia (art. 493 i art. 495 Kodeksu cywilnego) – w przypadku otrzymania zapłaty Ceny z góry przez Klienta, Sonus Project dokona zwrotu środków terminie 14 dni tym samym kanałem, którym je otrzymała, chyba, że Klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

10. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje Cenę, koszty przesyłki oraz ew. inne koszty wybranych przez Klienta fakultatywnych płatnych usług. O łącznej cenie Obiektu będącego przedmiotem Zamówienia wraz z podatkami, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

11. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. Odmowa odbioru Obiektu, pomimo wyznaczenia dodatkowego odpowiedniego terminu, jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży. Klient może również we wskazanym terminie anulować Zamówienie bez ponoszenia konsekwencji, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy.

12. Informacje prezentowane w Sklepie Internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

§ 4. DOSTAWA OBIEKTÓW

 1. Sonus Project zapewnia dostawy Obiektów na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Unii Europejskiej oraz do innych wybranych krajów wskazanych na podstronie „Koszyk” w Sklepie Internetowym, za pośrednictwem jednego z dostępnych przewoźników, wybranych podczas składania Zamówienia.
 2. Odbiór Obiektu w POD jest bezpłatny.
 3. Dostawa Obiektu do Klienta jest odpłatna.
 4. Dostępne aktualnie metody oraz koszty dostawy Obiektu są wskazywane Klientowi na podstronie „Koszyk” w Sklepie Internetowym, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. Dostępne sposoby dostawy mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposobu płatności lub Obiektu. Dostępne sposoby dostawy mogą ulegać zmianie w przypadku składania kilku Zamówień jednocześnie, w szczególności z uwagi na Obiekty nimi objęte.
 6. Na łączny termin oczekiwania na otrzymanie przez Klienta Obiektu (termin dostawy) składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sonus Project oraz czas doręczania Obiektu przez przewoźnika.
 7. Termin dostawy Obiektu do Klienta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynosi od 5 do 28 Dni Roboczych, w zależności od rodzaju zakupionego Obiektu.
 8. Czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sonus Project liczony jest od dnia (początek biegu terminu dostawy):
  1. uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sonus Project – w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą,
  2. zawarcia Umowy Sprzedaży – w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem.

§ 5. REKLAMACJA OBIEKTU I POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sonus Project względem Klienta, jeżeli sprzedany Obiekt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone w przepisach Kodeksu Cywilnego, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego, przy czym Sonus Project zastrzega, iż ze względu na specyfikę oferowanych Obiektów tj. limitowanych edycji Obiektów, wymiana wadliwej rzeczy na wolną od wad może być niemożliwa.
 2. Sonus Project zapewnia rzetelny opis każdego dostępnego Obiektu, wykonywane są one w najlepszej wierze z wykorzystaniem doświadczenia i fachowej wiedzy naszych pracowników oraz współpracujących z nami ekspertów.
 3. Sonus Project odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Obiektu Klientowi.
 4. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w każdej możliwej formie.
 5. Dla ułatwienia Klienta i Sonus Project, w celu możliwie jak najszybszego terminu rozpatrzenia reklamacji, zaleca się:
  1. składanie reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: paulina@mandalarani.pl;
  2. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
  3. żądania sposobu doprowadzenia Obiektu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny alb o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;
  4. danych kontaktowych składającego reklamację.
 6. Jeżeli Klient w reklamacji nie zamieści informacji wymienionych w ust. 4 powyżej, nie będzie miało to wpływu na skuteczność złożonej reklamacji.
 7. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji nie jest możliwe bez zbadania Obiektu przez Sonus Project, BOK skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia sposobu dostarczenia przedmiotowego Obiektu do Sonus Project – Klient jest w takiej sytuacji zobowiązany do dostarczenia Obiektu do Sonus Project na koszt Sonus Project. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Obiektu np. jego gabaryty dostarczenie Obiektu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient może zostać poproszony o udostępnienie Sonus Project, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Obiektu w miejscu, w którym Obiekt się znajduje.
 8. Jeżeli sprzedany Obiekt ma wadę, Klient, z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego, może:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sonus Project niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Obiektu z wadą pozostaje do wartości Obiektu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Obiektu jest nieistotna;
  2. żądać usunięcia wady – Sonus Project jest zobowiązana usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 1. Sonus Project ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, a jeżeli w danym przypadku konieczne jest zbadanie Obiektu przez Sonus Project, w terminie 14 dni od darty dostarczenia tego Obiektu do Sonus Project, przy czym informacja o konieczności dostarczenia Obiektu do Sonus Project zostanie przekazana Klientowi w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji.
 2. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sonus Project do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Oświadczenie Sonus Project o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez Sonus Project na papierze lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Klienta reklamacji spór nie został rozwiązany.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.phphttp://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.phphttp://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 4. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Usługodawca jako przedsiębiorca mający siedzibę w Unii zawierający internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług podaje łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution) umożliwiającej pozasądowe rozstrzyganie sporów: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Adres poczty elektronicznej Usługodawcy: online@desamodern.pl
 5. Klient posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
  2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Klientem, a Sonus Project.
  3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sonus Project, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  4. Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.
 6. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie rzeczywistym Obiektów, które mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.

§ 6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów niż przewidziane przez przepisy prawa, w terminie 14 dni od dnia objęcia Obiektu w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele Obiektów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Obiektu, partii lub części.
 2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, należy złożyć jednoznaczne oświadczenie, w którym Klient poinformuje Sonus Project o swoim odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, które może zostać złożone np.:
  1. pisemnie na adres Sonus Project;
  2. w formie dokumentowej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: paulina@madalarani.pl;
 1. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, można skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Sonus Project ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Obiektu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).
 3. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z Ustawowego prawa odstąpienia, Sonus Project dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sonus Project nie zaproponowała, że sama odbierze Obiekt od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Obiektu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić Obiekt Sonus Project lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sonus Project do odbioru, chyba że Sonus Project zaproponowała, że sama odbierze Obiekt.
 5. Termin zwrotu Obiektu zostanie zachowany, jeżeli Obiekt zostanie nadany do Sonus Project przed jego upływem. Klient może zwrócić Obiekt na adres: Ul, Kartaginy 1/9, 02-762 Warszawa
 6. W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia, Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Obiektu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Obiektu. Odpowiedzialność Klienta może obejmować w szczególności brak możliwości wprowadzenia Obiektu do sprzedaży jako Obiektu pełnowartościowego, koszty ponownego umieszczenia na Obiekcie metek i elementów zabezpieczających, a także koszty przywrócenia Obiektu do stanu umożliwiającego jego ponowne wprowadzenie do sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego, w tym koszty badania Obiektu przez specjalistę i koszty usunięcia wad stwierdzonych w wyniku takiego badania (w zakresie, w jakim wady te wynikają z korzystania przez Klienta z Obiektu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania).
 7. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Obiektu.

§ 7. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH PRZEZ SONUS PROJECT

 1. Sonus Project świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego nieodpłatnie następujące Usługi Elektroniczne na rzecz Klientów:
  1. Konto,
  2. umożliwianie Klientom składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
  3. umożliwienie przeglądania Treści umieszczonych w ramach Sklepu;
  4. Newsletter.
 1. Zasady dotyczące Newsletter:
  1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sonus Project informacji handlowej drogą elektroniczną,
  2. Po wyrażeniu zgody na otrzymywanie od Sonus Project ofert drogą elektroniczną, Klient będzie otrzymywał cyklicznie na adres poczty elektronicznej podanej przy zapisie na newsletter, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje handlowe, dotyczące zaproszenia do zawarcia umowy sprzedaży lub usług,
  3. Otrzymany Newsletter zawierać będzie w szczególności: informację o nadawcy oraz jego adresy elektroniczne, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z otrzymywania ofert drogą elektroniczną,
  4. Ofertę drogą elektroniczną może otrzymywać każda osoba, która wyraziła zgodę na otrzymywanie ofert drogą elektroniczną oraz podała swój adres poczty elektronicznej.
  5. Użytkownik strony www.desamodern.pl poprzez wypełnienie formularza subskrypcji udostępnionego na stronie, wyraża zgodę na otrzymywanie ofert drogą elektroniczną. Po wypełnieniu formularza, osoba taka otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu, potwierdzenie od Sonus Project,
  6. Przez wyrażenie zgody na otrzymywanie ofert drogą elektroniczną Użytkownik zawiera z Sonus Project umowę o świadczenie usługi wysyłania informacji handlowej drogą elektroniczną,
  7. Klient w każdym momencie ma prawo zrezygnować z Newslettera. Subskrypcję można anulować, klikając na link „Rezygnacja” znajdujący się na dole każdego z przesłanych listów elektronicznych,
  8. Usunięcie konta pocztowego Klienta z bazy adresowej Newslettera następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację,
  9. Użytkownik subskrybując newsletter wyraża zgodę na wysyłanie przez Sonus Project za pośrednictwem Newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344). na konto e-mail Klienta.
 2. Umowa o Świadczenie Usług Elektronicznych zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia zawarcia Umowy o Świadczenie Usług wysłanego Sonus Project na adres email podany przez Klienta w toku rejestracji. Konto świadczone jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunąć Konto poprzez wysłanie żądania do Sonus Project, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: paulina@mandalarani.pl lub też pisemnie na adres Sonus Project.
 3. Klient zobowiązany jest w szczególności do korzystania z Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, m.in. poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, niepodejmowania czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, korzystania z Sklepu Internetowego zgodnie z zasadami współżycia społecznego, przepisami prawa oraz Regulaminem, w tym niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sonus Project, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw, korzystania z treści zamieszczonych w Sklepie Internetowym jedynie w zakresie własnego użytku osobistego – wykorzystywanie w innym zakresie treści należących do Sonus Project lub osób trzecich jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody Sonus Project lub ich właściciela,
 4. Sonus Project zaleca składanie reklamacji związanych z świadczeniem Usług Elektronicznych:
  1. pisemnie na adres Sonus Project;
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: paulina@wzorowawymowa.pl.
 5. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; żądania Klienta oraz danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sonus Project. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 6. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sonus Project następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, chyba, że z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub odrębnych regulaminów wynika inny termin rozpatrzenia danej reklamacji.

§ 8. ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG ORAZ ZMIANA REGULAMINU

 1. Sonus Project jest uprawniona do wypowiedzenia Umowę o Świadczenie Usług z Klientem z zachowaniem 14 dniowego terminy wypowiedzenia, z niżej wymienionych powodów:
  1. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sonus Project lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji organów państwowych lub ich rekomendacji,
  2. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sonus Project dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.
 1. Sonus Project zastrzega również uprawnienie do wypowiedzenia Umowy Świadczenia Usług ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku braku aktywności Klienta w Sklepie Internetowym przez nieprzerwany okres co najmniej dwóch lat – powyższe jest uzasadnione zasadami przetwarzania i ochrony danych osobowych.
 2. Sonus Project swoje oświadczenie w zakresie określonym w ust. 1 i 2 powyżej wysyła na adres e-mail podany przez Klienta podczas utworzenia Konta albo składania Zamówienia.
 3. Sonus Project może wypowiedzieć Klientowi Umowę o Świadczenie Usług w trybie natychmiastowym lub odmówić mu dalszego prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego oraz składania Zamówień, w przypadkach naruszenia przez Klienta Regulaminu.
 4. Sonus Project może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):
  1. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa regulujących sprzedaż Obiektów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sonus Project lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji organów państwowych lub ich rekomendacji
  2. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
  3. zmiana zakresu lub sposobu świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sonus Project dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.
 5. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sonus Project udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację w Sklepie Internetowym oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przy zawieraniu Umowy o Świadczenie Usług przez Klienta adres e-mail, co Strony uznają za wprowadzenie informacji o zmianie do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Klient mógł zapoznać się z jej treścią.
 6. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie. W przypadku Klientów którzy zawarli Umowę o Świadczenie Usług, tj. posiadających Konto, mają oni prawo do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie wpływa na Umowy Sprzedaży zawarte przez Klienta i Sonus Project przed zmianą Regulaminu.

§ 9. ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG ORAZ ZMIANA REGULAMINU

 1. Regulamin oraz załączniki do Regulaminu stanowią wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sonus Project jako administratora danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z określonych Usług Elektronicznych lub zawarcia Umowy Sprzedaży. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej w Sklepie Internetowym.
 4. Niniejszy Regulamin, Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych oraz Umowy Sprzedaży oraz wszystkie zobowiązania pozaumowne z nich wynikające lub z nimi związane podlegają prawu polskiemu.
 5. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej Umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail podany przez Klienta.
 6. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego Zamówienia oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Obiekt specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego.
 7. Sonus Project informuje, iż korzystanie z Usług Elektronicznych wiąże się z typowymi zagrożeniami dotyczącymi przekazywania danych poprzez Internet, takimi jak ich rozpowszechnienie, utrata lub uzyskiwanie do nich dostępu przez osoby nieuprawnione.
 8. Sonus Project zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych funkcjonalności lub usług na podstawie Umowy o Świadczenie Usług.
 9. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie na stronie internetowej www.mandalarani.pl
 10. Sonus Project informuje, że korzystanie ze Sklepu Internetowego za pośrednictwem przeglądarki internetowej, w tym składanie Zamówienia, a także nawiązywanie połączenia telefonicznego z BOK, może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych) lub kosztów połączenia telefonicznego, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient.
 11. Postanowienia Regulaminu mniej korzystne dla Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu przepisów Ustawy o Prawach Konsumenta, niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta.

REGULAMIN z dnia 20.03.2022 r. 

I.Postanowienia ogólne

 • Sklep internetowy prowadzony jest przez firmę Sonus Project Spółka Z.O.O. z siedzibą w Warszawie (02-765) przy Al. Wilanowskiej, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000798522, REGON: 384088610, NIP: 5213873298, adres poczty elektronicznej: paulina@mandalarani.pl, nr telefonu: +48 695438831 (opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika właściwego operatora).
 • Zamawiającym (zwanym również KLIENTEM) może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która po prawidłowym przejściu procedury rejestracyjnej w serwisie uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Sonus Project.
 • Złożenie zamówienia w sklepie internetowym Sonus Project oznacza akceptację przez KLIENTA zasad sprzedaży, wynikających z niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje go do ich przestrzegania.

II. Składanie zamówień

 • Zamówienia można złożyć, korzystając z formularza zamówienia na stronie internetowej sklepu, jak również drogą elektroniczną pod adres: online@desamodern.pl. Możliwe jest również pisemne złożenie zamówienia poprzez pocztę tradycyjną (listem poleconym) pod adres: Plac Konstytucji 2, 00-552 Warszawa.
 • Sonus Project nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Zamawiającego nieprawidłowych danych.
 • Sonus Project informuje, że dane osobowe podane przez KLIENTA, zbierane są na zasadzie dobrowolności, służyć będą realizacji zamówienia i nie będą nikomu udostępnione, z wyjątkiem wypadków obowiązkowego udzielania informacji określonych w przepisach ustaw oraz gdy Zamawiający wyrazi na to zgodę. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2015 r. poz. 2135, 2281 z póżn. zm.), Zamawiający ma prawo wglądu do swoich danych oraz prawo ich poprawienia.
 • Złożenie oferty przez KLIENTA jest każdorazowo potwierdzane przez Sonus Project w ciągu 48 godzin od otrzymania informacji o złożeniu oferty przez Zamawiającego. Potwierdzenie to nie stanowi oświadczenia woli Sonus Project w przedmiocie przyjęcia oferty Zamawiającego i ma wyłącznie charakter informacyjny.

III. Płatności

 • Ceny obrazów i usług znajdują się na stronie internetowej Sonus Project, podane są w PLN i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 • Podane ceny nie stanowią oferty w rozumieniu prawa cywilnego.
 • Na życzenie KLIENTA, zgłoszone przed wysyłką obrazów, do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. W tym celu, w formularzu zamówienia należy podać wszystkie dane niezbędnie do wystawienia faktury VAT. Ewentualne błędy w danych zawartych w fakturze VAT należy zgłosić w ciągu 7 dni od daty otrzymania faktury pod rygorem nieuwzględnienia reklamacji.
 • Zamawiający może dokonać płatności, wybierając jedną z następujących form:
 • a) kartą płatniczą – za pośrednictwem internetowego serwisu pezelewy24.pl dostępnego pod adresem internetowym www.przelewy24.pl; Sonus Project nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku wykorzystania przez Zamawiającego karty płatniczej podmiotu, który nie wyraził zgody na użycie jego karty.
 • b) przelewem bankowym na konto-  Sonus Project Spółka Z.O.O. Al. Wilanowska 105/69, 02-765Warszawa Alior Bank: 67 2490 0005 0000 4520 5903 4953

Płatność dochodzi do skutku w momencie uznania rachunku bankowego Sonus Project. W przypadku wyboru przelewu bankowego na konto, a nie płatności poprzez przelewy24.pl na www.mandalarani.pl, Zamawiający powinien powiadomić o tym fakcie obsługę Sonus Project pod numerem telefonu +48 695438831, w celu skrócenia procesu przesyłki.

IV.Realizacja zamówienia

 • Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że wybrany obiekt jest dostępny w magazynie sklepu.
 • Sklep zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia w każdym etapie jego realizacji w wyjątkowych przypadkach, jak np. z powodu ważnych przyczyn ekonomicznych lub logistycznych. W szczególności dotyczy to przypadku, w którym na skutek pomyłki lub usterki technicznej wystąpiłaby oczywista i rażąca niezgodność ceny lub danych prezentowanego obiektu z rzeczywistością. KLIENT o takim przypadku jest zawsze uprzednio informowany przez obsługę sklepu.
 • Zamówiony towar dostarczany jest do miejsca wskazanego przez KLIENTA na jego koszt. Warunki i możliwość wysyłki inkografii za granicę są uzgadniane indywidualnie z KLIENTEM.
 • Dostawa obiektów może zostać zrealizowana pocztą kurierską, pocztą tradycyjną, poprzez Paczkomaty albo w formie odbioru osobistego przez Zamawiającego. Kosz dostawy to odpowiednio 19,00 zł dla gadżetów oraz 50,00 zł dla inkografii.
 • Czas realizacji zamówienia wynosi zwykle do 4 dni roboczych i jest liczony:
 • a) od momentu potwierdzenia przez Sonus Project oferty kupna – w przypadku wybrania formy płatności gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze,
 • b) od momentu uznania rachunku bankowego Sonus Project – w przypadku wybrania przez Zamawiającego formy płatności w drodze przelewu bankowego lub kartą płatniczą za pośrednictwem przelewy24.pl
 • W razie braku możliwości zrealizowania dostawy w terminach określonych powyżej, DESA Modern skontaktuje się niezwłocznie z KLIENTEM, informując o przewidywanym terminie realizacji zamówienia.

V. Odbiór towaru

 • Odbierając przesyłkę w obecności kuriera, KLIENT powinien sprawdzić stan zewnętrzny opakowania oraz stan obiektów zawartych w przesyłce.
 • W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń obiektu w chwili jego odbioru, KLIENT obowiązany jest do podjęcia następujących czynności:
 • a) sporządzenia pisemnego protokołu uszkodzenia przesyłki w obecności kuriera lub w inny sposób przyjęty u danego kuriera,
 • b) złożenia u kuriera reklamacji, postępując zgodnie z ogólnymi warunkami przewozu obowiązującymi u danego przewoźnika, w szczególności w odpowiedniej formie i terminie,
 • c) poinformowania Sonus Project o zaistniałych okolicznościach telefonicznie lub w formie elektronicznej.
 • W przypadku przyjęcia przez KLIENTA przesyłki bez zastrzeżeń lub niepodjęcia przez KLIENTA czynności opisanych w ust. 2 lit. a-c, Sonus Project nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu uszkodzeń dostarczonych obiektów istniejących w chwili ich wydania.
 • W przypadku nieodebrania przez KLIENTA przesyłki od kuriera, która następnie została zwrócona przez kuriera do Sonus Project, Sonus Project nie odpowiada za uszkodzenie lub zagubienie przesyłki, chyba że jest to następstwem okoliczności, za które ponosi wyłączną odpowiedzialność. W takiej sytuacji Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Sonus Project kary umownej w wysokości 4-krotnej wysokości kosztów danej przesyłki w terminie 7 dni od momentu upływu ostatniego dnia, w którym Zamawiający mógł odebrać obiekty od przewoźnika.
 • W przypadku wyboru przez KLIENTA opcji odbioru osobistego i niepodjęcia zakupionych obiektów w terminie 14 dni, Sonus Project zastrzega sobie prawo do realizacji wysyłki opłaconych obiektów na koszt klienta.

VI. Odstąpienie od umowy przez konsumenta

 • KLIENT (Zamawiający) ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki, bez podania przyczyny, poprzez wysłanie Sonus Project pisemnego oświadczenia mailem pod adres: paulina@mandalarani.pll lub pod adres pocztowy: ul. Kartaginy 1/9, 02-762 Warszawa
 • W powyższym przypadku Zamawiający powinien niezwłocznie skontaktować się z Sonus Project w celu ustalenia szczegółowych warunków zwrotu towaru.
 • Sonus Project zwróci Zamawiającemu wpłacone kwoty na poczet zamówionych towarów w terminie 14 dni od momentu zwrotnego przyjęcia przesyłki przez DESA Modern, pod warunkiem, że żaden z nich nie będzie nosił śladów użytkowania, ani uszkodzeń.

VII. Reklamacje

 • Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie obiektów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora KLIENTA.
 • Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi w przypadku stwierdzenia wady fizycznej towaru przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu.
 • KLIENT, w celu realizacji uprawnień wynikających z odpowiedzialności Sonus Project z tytułu niezgodności zawartości przesyłki z umową, powinien złożyć Sonus Project stosowne zawiadomienie oraz skontaktować się z Sonus Project w celu ustalenia szczegółów postępowania reklamacyjnego.
 • Zawiadomienie o niezgodności zawartości przesyłki z umową powinno zawierać: numer zamówienia, nazwę obiektu/tytuł pracy, okoliczności uzasadniające reklamację, w tym opis ewentualnej niezgodności (wady), określenie chwili ujawnienia się niezgodności pracy z umową oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych KLIENTA dla potrzeb postępowania reklamacyjnego.
 • Zgłoszenia reklamacyjne w zakresie odpowiedzialności Sonus Project z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową należy zgłaszać pod adres poczty elektronicznej paulina@wzorowawymowa.pl, pisemnie pod adres: ul. Kartaginy 1/9, 02-762 Warszawa
 • Koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z realizacją reklamacji Sonus Project ponosi jedynie w sytuacji potwierdzenia się, że zgłaszana niezgodność zrealizowanego zamówienia z umową rzeczywiście istnieje.

VIII. Postanowienia końcowe

 • Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem zamówień pomiędzy sklepem internetowym Sonus Project a Zamawiającym będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny w Warszawie.
 • Opisy obiektów i ich zdjęcia pochodzą z bazy danych stanowiącej własność Sonus Project.
 • Z wyjątkiem sytuacji dopuszczalnych przez prawo lub wynikających z uzyskania zgody z tytułu praw autorskich, jakiekolwiek powielanie obiektów lub ich części, jest bezwzględnie zabronione.